Samenwerking in de regio

Register van gemeenschappelijke regelingen

(art. 27 Wet gemeenschappelijke regelingen)

De gemeente Druten werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en tussen burgemeesters. Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register kan iedereen kosteloos inzien. Op verzoek worden afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het register is ingeschreven ter beschikking gesteld.

Toelichting

In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Druten deelneemt.
Volgens artikel 27 van de Wgr moet dit register het volgende vermelden:

  1. de deelnemers;
  2. de wettelijke voorschriften met de bevoegdheden van het samenwerkingsverband;
  3. de bevoegdheden die zijn overgedragen;
  4. het adres en de plaats van vestiging;
  5. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften vermeld van algemene aard, die ook in de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Grondwet staan, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen, die op de samenwerking van toepassing zijn.

Inzage

U kunt een verzoek tot inzage in het register van gemeenschappelijke regelingen indienen bij burgemeester en wethouders (Team Juridische Zaken).

Pagina opties