Een gezamenlijke toekomst voor de gemeenten Druten en Wijchen: ligt dat in het verschiet? En blijft Druten dan nog Druten? Het antwoord op die laatste vraag is ja! Ook als gemeenten besluiten om samen te gaan, blijven de kernen zichzelf, daar verandert niets aan.

Maar of die gezamenlijke toekomst er komt, dat weten we nu nog niet. Wat we wel weten, is dat er veel op de gemeenten afkomt. Het rijk en de provincie leggen steeds meer taken bij ons neer. Dat vraagt veel, zeker van een kleinere gemeente. Toch willen wij onze dienstverlening voor u, inwoners en ondernemers, goed op peil houden en nog beter opkomen voor uw belangen.

Eén gezamenlijke werkorganisatie

Daarom is twee jaar geleden onze ambtelijke organisatie samengevoegd met die van Wijchen tot één werkorganisatie. We hebben onze krachten gebundeld. Samen zijn we beter in staat om onze taken uit te voeren. Natuurlijk houden we ook vinger aan de pols. In de afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe het gaat met de werkorganisatie.

Steeds meer regionaal

Intussen vragen de hogere overheden van ons dat we belangrijke vraagstukken meer regionaal oppakken. Bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie of de bouw van woningen. De praktijk laat zien dat een grotere gemeente dan meer invloed kan uitoefenen en daardoor meer kan betekenen voor haar inwoners.

Volgende stap?

Pleit dat ervoor om na de ambtelijke fusie nu ook een volgende stap te zetten: een bestuurlijke fusie met Wijchen? Dat moet de gemeenteraad besluiten. 
Deze gaat terecht niet over één nacht ijs. De raadsleden willen zich eerst heel goed informeren over dit onderwerp. Onlangs hebben zij gevraagd om de voor- en nadelen van zo’n bestuurlijke fusie in kaart te brengen. Dat is gebeurd.

Raden zijn aan zet

Na die inventarisatie vinden wij, burgemeester en wethouders van Druten, dat de voordelen van een bestuurlijke fusie opwegen tegen de nadelen. Het college van  Wijchen denkt er ook zo over. Wij verwachten dat het met één sterke gemeente en één gemeentebestuur beter lukt om u - inwoners en ondernemers - ook in de toekomst goed te blijven bedienen. Maar zoals gezegd: de gemeenteraad is aan zet.

Informatiebijeenkomst

Vlak voor de zomer treffen de raadsleden elkaar in een gezamenlijke informatiebijeenkomst met de raad van Wijchen. Zij kunnen zich dan een goed beeld vormen van wat een fusietraject inhoudt, wat de rol van de raad is én welke mogelijkheden er zijn om de lokale gemeenschap te betrekken.

Draagvlakonderzoek

Na die informatiebijeenkomst zal de raad bepalen wat een logische volgende stap is. Voor ons als college is dat helder. Wij adviseren de gemeenteraad om na de zomervakantie te gaan onderzoeken of een fusie met gemeente Wijchen inderdaad wenselijk is. Met als start een draagvlakonderzoek. Dat is een raadpleging onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: u dus. Belangrijk én noodzakelijk, want het gaat om uw woon-, werk- en leefomgeving. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek kunnen de raad helpen bij hun besluit of Druten en Wijchen samen een nieuwe gemeente moeten vormen. Klaar voor de toekomst, waarbij Druten … Druten kan blijven.