Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis flink uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven zuur. Dit heeft een slechte invloed op de sfeer van de wijk. Justitie of politie inschakelen is een stap te ver, maar buurtbemiddeling kan helpen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen. Goed opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. De buurtbemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij geven geen oordeel. De buurtbemiddelaars, proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Binnen drie maanden na het gesprek bellen de bemiddelaars beide buren nog eens op. Om te horen hoe het gaat.

Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met de buren. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Wilt u buurtbemiddeling inschakelen of heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, wilt u buurtbemiddeling inschakelen of hebt u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling: Ingrid Peters, telefoon: 024 - 323 27 51.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur bellen of een email sturen naar buurtbemiddelingbeuningen@nim.nl of buurtbemiddelingdruten@nim.nl. U ontvangt altijd zo spoedig mogelijk een bericht terug.
Zie ook www.nim.nl.  

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich wel en op welke niet?

Wel voor:

 • Ruzies tussen buren of wijkbewoners
 • Individuele klachten
 • Conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en woningbouwcorporaties
 • Conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn

Niet voor:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie
 • Conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en drugsverslaving of een psychiatrische stoornis niet goed aanspreekbaar is

Werkwijze

Wie zijn de buurtbemiddelaars?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Bij ieder conflict dat in aanmerking komt voor buurtbemiddeling schakelt de coördinator twee vrijwilligers in. Met de betrokken partijen wordt contact gelegd en deze moeten beiden vrijwillig deel willen nemen aan een gesprek en de wil hebben om de problemen op te lossen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Een buurtbewoner kan een probleem aanmelden bij de coördinator Buurtbemiddeling. De vrijwilligers die door de coördinator worden ingezet, maken vervolgens een afspraak om bij de buurtbewoners op bezoek te gaan en hun verhaal te horen. De vrijwilligers gaan ook op bezoek bij de andere partij om hun kant van het verhaal te horen. Vervolgens wordt, als allebei de partijen willen, op neutraal terrein een bemiddelingsgesprek gehouden onder leiding van de twee bemiddelaars. In dat gesprek vertellen beide partijen aan elkaar wat hun dwars zit. Worden er wensen voor verbetering besproken en verbeteringsafspraken op papier vastgelegd die door beide partijen worden ondertekend. Na enige tijd bellen de bemiddelaars beide partijen nog eens op om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen.

De uitgangspunten daarbij zijn:

 • Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel
 • Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers
 • Er wordt toewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend
 • De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict. De buurtbemiddelaars ondersteunen hierbij beide partijen
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk
 • Buurtbemiddeling is gratis