Pagina opties

Groter

Vuur stoken

 • Samenvatting

  U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

  Wilt u uw snoeihout verbranden of een kampvuur maken, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

   Online stookontheffing aanvragen (met digid)

  Online stookontheffing aanvragen (met eHerkenning)

  De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor een ontheffing. Met behulp van dit schema kunt u nagaan of uw aanvraag voor het stoken van snoeihout kans van slagen heeft.

  Stroomschema vuur stoken (pdf)

  Scouting

  Als scouting vraagt u elk jaar een stookontheffing aan.  Deze ontheffing is geldig voor één jaar of staat voor maximaal 20 meldingen. De scouting is verplicht 24 uur van te voren te melden aan de gemeente wanneer er vuur gestookt wordt. De melding kunt u digitaal versturen.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een stookontheffing zijn de (leges)kosten € 40.

 • Tips

  Regels bij een stookontheffing

  Bij een verleende ontheffing gelden de volgende regels:

   1.  De ontheffing is geldig van (wordt bij aanvraag toegekend); Binnen deze periode mag gestookt worden

   2.  Het stoken is niet toegestaan:

  • op zon- en erkende feest- en gedenkdagen;
  • tussen zonsondergang en zonsopgang (het vuur dient vóór zonsondergang uit te zijn);
  • bij windkracht 5 op de schaal van Beaufort of meer;
  • bij laaghangende mist;
  • tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtvervuiling;
  • als een geheel stookverbod is afgekondigd 'code droog'.

   3.  Het stoken dient te geschieden onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon.

   4.  Tijdens het stoken dient EHBO-materiaal en een goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn. Het blusmiddel dient een minimale inhoud te hebben van 6 kg of liter blusstof en dient te allen tijden bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

   5.  De verbranding dient plaats te vinden op een onbrandbare ondergrond.

   6.  De omvang van de brandstapel mag niet meer bedragen dan 15 m3.

   7.  Er mag niet meer dan één brandstapel tegelijkertijd aangestoken en verbrand worden.

   8.  De afstand van de stookplaats tot:

  • de kant van een oppervlaktewater bedraagt minimaal 10 meter;
  • een haag, struikbeplanting of boom bedraagt minimaal 30 meter;
  • een gebouw en/of opeenstapeling van oogstproducten bedraagt minimaal 30 meter;
  • een bos, heide of natuurterrein bedraagt minimaal 100 meter;

   9.  Voor het aansteken of onderhouden van het vuur mag uitsluitend hout, stro of papier worden gebruikt. Het is niet toegestaan hiervoor banden, olie, diesel, benzine of andere milieubelastende stoffen te gebruiken.

  10. Indien er rookontwikkeling of vliegvuur ontstaat of dreigt te ontstaan waardoor er hinder of gevaar ontstaat voor het verkeer, de omwonenden of de flora en fauna, dient het vuur onmiddellijk te worden gedoofd dan wel niet te worden aangestoken.

  11. Waarschuw de brandweer via 112 als u de brand niet meer kunt beheersen.

  12. Het vuur mag geen hinder of nadelige beïnvloeding opleveren voor de omgeving door rook, roet, stof, walm of stank.

  13. Na afloop van de verbranding dienen alle gloeiende resten onmiddellijk te worden gedoofd. De verbrandingsresten dienen binnen twee dagen te zijn opgeruimd.

  14. De door toezichthouders van de gemeente, de politie of brandweer gegeven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

  15. Deze ontheffing dient ter plaatse aanwezig te zijn en op verzoek van de toezichthouders van gemeente, de politie of brandweer getoond te worden.

  16. U dient alle mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing schade lijden.

  17. Indien u niet aan bovenstaande regels voldoet, kunnen onze medewerkers het stoken onmiddellijk beëindigen.

  Wij wijzen u erop dat het verbranden van ander soort afval verboden is. Als er éénmaal andere afvalstoffen dan houtafval in de brandstapel aangetroffen worden zal aan de houder van de ontheffing in de toekomst geen ontheffing meer worden afgegeven. Bovendien loopt deze het risico dat proces-verbaal wordt opgemaakt.