Het college van burgemeester en wethouders heeft zeer veel waardering voor de vele (gesubsidieerde) organisaties op het vlak van welzijn, onderwijs, (gezondheids)zorg, recreatie, sociaal-cultureel en sport in de gemeente Druten. Hun vrijwilligers zijn de kurk waar onze samenleving op drijft.

Uitstel van betaling huur

In verband met de coronacrisis sloten vele organisaties inmiddels noodgedwongen hun deuren. Anderen staakten hun activiteiten. Ondertussen lopen de vaste kosten door en derven ze inkomsten. We begrijpen dat organisaties in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Daarom verlenen we tijdelijk vanaf 1 april 2020 tot 1 september 2020 aan die organisaties uitstel van betaling aan onze gemeente van verschuldigde huur. Ook schorten we gedurende dat tijdvak de inning van rente en aflossing op gemeentelijke leningen op.

Prestatieafspraken

Wij begrijpen dat subsidie ontvangende organisaties hun prestatieafspraken volgens de subsidievoorwaarden niet kunnen nakomen. We gaan daar coulant mee om. We stellen deze organisaties vrij van het leveren van die prestatieafspraken en maken afspraken over de mogelijk later in het jaar te leveren prestaties.

Belastingen

Voor OZB en andere heffingen is al een regionale afspraak via Munitax gemaakt. Organisaties kunnen zelf een verzoek bij Munitax indienen om uitstel van betaling tot 1 september 2020.

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten via het algemene contactformulier op onze website www.druten.nl bij ‘Contact en openingstijden’. Alleen samen krijgen we corona onder controle.