Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers.

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling’. Deze wet is op 1 juli 2008 in werking getreden.

Als u wilt weten waar kabels en leidingen liggen, omdat u in uw tuin of stoep wilt graven, kunt u contact opnemen met het kadaster (KLIC), telefoonnummer 0800-00800 of via www.kadaster.nl/klic

Graafwerkzaamheden in de openbare weg mogen alleen plaatsvinden met toestemming van de gemeente. Veroorzaakt u per ongeluk toch een beschadiging aan een kabel of leiding, dan moet u contact opnemen met de eigenaar daarvan. U belt de gemeente wanneer het gaat om riolering. 
 

Wat moet ik doen?

Voor aanvang van de werkzaamheden graag contact opnemen met de afdeling Openbare Werken.

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

 • een omschrijving van de werkzaamheden
 • een planning van alle werkzaamheden
 • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
 • het soort aan te leggen kabel of leiding
 • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
 • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

 • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
 • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • Als kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Hoelang duurt het?

Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

 1. Indien de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar net, dat wil zeggen dat iedereen toegang heeft tot het net, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden. De gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een meldingsplicht.
 2. De gemeente mag geen financiële voorwaarden aan haar medewerking verbinden.
 3. De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk en het openbaar groen. 

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.