Begroting

De gemeenteraad van Druten heeft vastgesteld welke thema's (programma's) de komende jaren centraal staan. Op basis hiervan is een programmabegroting opgesteld, die door de raad wordt vastgesteld. 

Perspectiefnota

De Perspectiefnota is een eerste stap in het begrotingsproces. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Jaarrekening

Met de jaarrekening legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. In het stuk is te lezen wat er in een jaar bereikt is, en wat daarvoor gedaan is en hoeveel het gekost heeft.

Informatie en stukken

De begroting van 2021 agendapunt 11.2

De begroting van 2020 agendapunt 6.1

De jaarstukken van 2019 agendapunt 7.2

Als u informatie wilt over andere financiële stukken, neem dan contact op met de griffie via griffie@druten.nl of via het telefoonnummer 088 432 7567.