Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

Voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen, wordt uw bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

U en eventuele derde-belanghebbenden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door de commissie te worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als:

 • Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is
 • Het bezwaar kennelijk ongegrond is
 • De belanghebbende niet wil worden gehoord, of
 • Het bezwaar volledig wordt ingewilligd.

Handig om te weten

Getuigen en deskundigen

U kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld uw huisarts) inschakelen bij het horen. De kosten voor getuigen en deskundigen die u meebrengt, moet u zelf betalen.

Ook kunt u zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat meeneemt die u kan steunen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging geven. Voor een advocaat is dit niet nodig.

Hoorzitting

Bijna elke maand vindt er een zitting plaats volgens een vaste planning op maandagavond vanaf 17.30 uur in het gemeentehuis van Druten. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de hoorzitting.

Beslissing op bezwaarschrift

Nadat de commissie een advies heeft uitgebracht aan het college, neemt het college tenslotte een beslissing op uw bezwaarschrift (de commissie hoort en adviseert dus, maar het bestuursorgaan zelf moet het besluit nemen). Deze beslissing kan het volgende inhouden:

 • Het bezwaar is niet ontvankelijk
 • Het bezwaar is ongegrond
 • Het bezwaar is gegrond
 • Het bezwaar is deels gegrond

Het bovenstaande komt er kort gezegd op neer dat het primaire besluit wordt gehandhaafd of wordt herroepen. Indien u het niet eens bent met deze beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door per post een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening