Lees pagina voor

Hoe vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De raad vervult haar rol door de beleidsmatige en financiële kaders aan te geven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders bestuurt. En door achteraf te controleren of het gevoerde beleid passend is binnen de door haar gestelde kaders.

De raadsleden kunnen deze kaderstellende en controlerende taken natuurlijk alleen goed uitoefenen als zij zelf weten wat er zich afspeelt in onze gemeente. De raad vervult daarom ook de rol van volksvertegenwoordiging. U bent altijd van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen. Hier vindt u een overzicht van de gemeenteraadsvergaderingen (Deze link gaat naar een externe website).

De raadsgriffier biedt ambtelijke ondersteuning aan de gemeenteraad.

Raadsvergaderingen

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om namens de inwoners van de gemeente besluiten te nemen. Eens in de maand op donderdag is er een raadsvergadering in de Raadzaal van het gemeentehuis in Druten. De vergadering begint doorgaans om 19.30 uur. De raadsvergaderingen worden voorbereid in rondetafelgesprekken. Inspraak tijdens raadsvergaderingen is niet mogelijk. Voor inspraak kunt u terecht bij de rondetafelgesprekken.

De rondetafelgesprekken

Om de besluitvorming in de raadsvergaderingen voor te bereiden worden vóór iedere raadsvergadering rondetafelgesprekken (RTG’s) georganiseerd. Het voornaamste doel van de RTG’s is het uitwisselen van informatie en standpunten over onderwerpen waar al dan niet een raadsvoorstel aan ten grondslag ligt. Leden van het RTG – bestaande uit raads- en burgerleden – laten zich hierbij informeren door het college en door burgers die gebruik maken van het inspreekrecht.

Ook kunnen RTG-leden met elkaar in discussie gaan. Aan de hand hiervan komt men tot een advies over de behandelwijze van een voorstel tijdens de raadsvergadering. Het advies kan zijn om een voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk te agenderen. Over een bespreekstuk vindt eerst een beraadslaging plaats voordat er een besluit genomen wordt. Over een hamerstuk neemt de raad zonder dat er een debat aan voorafgaat een besluit. RTG’s beginnen doorgaans om 19.30 uur en vinden eveneens eens in de maand op donderdag plaats in Raadzaal van het gemeentehuis.

U bent als burger, instelling of bedrijf van harte welkom om tijdens de rondetafelgesprekken zaken mee te geven aan de raad. De raad kan dat dan meenemen in haar besluitvorming. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, meld u dan vooraf aan bij de raadsgriffier. Aanmelden kan tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering op telefoonnummer 088 432 70 00 of door een mail te sturen naar griffie@druten.nl.