Lees pagina voor

Leerplicht

Alle kinderen van 5 tot 18 jaar moeten onderwijs volgen. Dit heet leerplicht. Dit geldt voor álle kinderen die in Nederland wonen.

Volledige leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Zij moeten dan elke dag naar school. Dat heet ‘volledige leerplicht’. Dit duurt tot aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar oud wordt. Daarna geldt een kwalificatieplicht tot aan de achttiende verjaardag.

Kwalificatieplicht

Na de volledige leerplicht is uw kind kwalificatieplichtig. Dit betekent dat uw kind moet werken aan het behalen van een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo- of mbo-2 diploma of hoger. Dit mag ook door leren en werken te combineren.
Leerlingen in het praktijkonderwijs en jongeren op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroom-profiel ‘arbeid’ of ‘dagbesteding’ hoeven geen startkwalificatie te halen.

Het Regionaal Bureau Leerplicht in Nijmegen pakt alle zaken op van kwalificatieplichtige jongeren die in Druten en Wijchen wonen. Dit bureau is bereikbaar via 024 329 80 03 of leerrecht@nijmegen.nl.

Geen startkwalificatie: terug naar school?

Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud? En heb je nog geen startkwalificatie? Wil je weer een opleiding doen? Neem contact op met: het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) in Nijmegen. Dit bureau is bereikbaar via rmc@nijmegen.nl.

Contact met de leerplichtambtenaar

Heeft u vragen over leerplichtzaken? Neem dan gerust contact op met de leerplichtambtenaar. Wij denken graag met u mee.

Leerplichtambtenaren gemeenten Druten en Wijchen
Naam Wie? Werkdagen Contactgegevens
Priscilla Peters Volledig leerplichtige jongeren die in gemeente Wijchen wonen, maar die in een andere gemeente naar school gaan. Maandag en dinsdag 06 4682 4146

leerplicht@drutenwijchen.nl

Marieke Bakker Volledig leerplichtige jongeren die in gemeente Wijchen wonen en die Wijchen naar school gaan. Maandag t/m donderdag

06 4682 4093

leerplicht@drutenwijchen.nl

Corina Grotenhuis Volledig leerplichtige jongeren die in gemeente Druten wonen. Dinsdag t/m donderdag

06 4811 3505

leerplicht@drutenwijchen.nl

Nijmegen Alle kwalificatieplichtige jongeren die in Druten en Wijchen wonen. Maandag t/m vrijdag

024 329 80 03

leerrecht@nijmegen.nl

Schoolverzuim en spijbelen

Spijbel je? Of kom je te laat op school of te laat in de les? En heb je geen geldige reden?  Dat valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. In de leerplichtwet staat dat dit niet mag, het is dus strafbaar. De leerplichtambtenaar onderzoekt dit en gaat met school, ouders en leerling in gesprek. Samen zoeken wij naar een oplossing om het verzuim te stoppen.

Komt het verzuim doordat er problemen of zorgen zijn? Dan kan de leerplichtambtenaar doorverwijzen naar hulpverlening. Zoals het sociaal (wijk)team.

Soms doen ouders of jongeren (vanaf 12 jaar) niet genoeg om het schoolverzuim te stoppen. We noemen dat ‘verwijtbaarheid’. In dat geval kan de leerplichtambtenaar de jongere doorverwijzen naar Bureau Halt. Of een proces-verbaal opmaken tegen de leerling en/of ouder(s). De leerplichtambtenaar kan ook een proces-verbaal opmaken tegen ouders als hun kind niet staat ingeschreven op een school.

Extra vakantieverlof

Kunt u in geen enkele schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie met uw kinderen? En komt dit door het soort werk dat u doet? Dan kunt u de schooldirecteur toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. U moet dit minimaal acht weken vóór uw geplande vakantie aanvragen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De schooldirecteur beslist; de leerplichtambtenaar gaat daar niet over!

U moet kunnen bewijzen dat u door uw beroep echt niet in de schoolvakanties weg kunt.  Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u het grootste deel van uw inkomsten misloopt als u tijdens de schoolvakanties op vakantie gaat. We noemen dit ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’. Als u seizoenswerk doet, kunt u bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever als bewijs inleveren.

Voldoet u aan de eisen van de wet? En kunt u dat bewijzen? Dan mag de directeur van de school u één keer per schooljaar verlof geven voor maximaal tien dagen. Het mag dan nooit om de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar gaan.
Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden. 

Neemt u uw kind zonder toestemming van de schooldirecteur mee op vakantie buiten de schoolvakanties? Dan moet de schooldirecteur dit melden bij afdeling Leerplicht. De leerplichtambtenaar kan dan proces-verbaal opmaken.