Lees pagina voor

Samen aan de slag in Puiflijk

In de afgelopen periode, van februari tot en met mei, hebben we met u gesproken over de toekomst van Puiflijk. Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd en alle inwoners van Puiflijk is een vragenlijst toegestuurd. De resultaten van deze activiteiten zijn verwerkt in een participatieverslag.

Deze zomer gaan we de Integrale Aanpak Puiflijk schrijven. Hierin nemen we de input uit de bijeenkomsten en de vragenlijst mee. Na de zomer wordt de Integrale Aanpak Puiflijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen we verder met de uitwerking van de aanpak.

Samenvatting resultaten

Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten. Onderaan dit bericht vindt u een link naar de volledige resultaten.

De Lier

Men vindt een dorpshuis belangrijk voor de leefbaarheid in Puiflijk. Vooral voor jeugd en ouderen, voor het behoud van de dorpskern en het dorpsgevoel. De meeste inwoners geven de voorkeur aan een dorpshuis op de huidige locatie. Als er toch een samenvoeging komt, gaat de voorkeur uit naar een combinatie met de school en BSO. Een belangrijk onderdeel is een goede parkeergelegenheid.

Woningbouw

Uit de opgehaalde gegevens blijkt vooral behoefte te zijn aan seniorenwoningen in Puiflijk, eventueel in hofjesvorm. Daarnaast is er behoefte naar betaalbare/ doorgroeiwoningen.

Als het gaat om woningbouw op de locatie van Van der Zandt (uitgaande van 300 woningen), staat men hier over het algemeen positief tegenover. Belangrijkste reden is dat er behoefte is aan woningen. Met name voor jongeren en senioren. In de bijeenkomsten bleek dat er over het mogelijke aantal van 300 woningen zorgen zijn. Daarnaast zijn er zorgen over overlast en verkeersdrukte als gevolg. Ook is het belangrijk dat de nieuwe bewoners aansluiting vinden bij het dorp. Daarnaast moeten de voorzieningen voorbereid zijn op de groei van het aantal inwoners. Inwoners willen dat er vooral woningen voor eigen inwoners komen.

Woningbouw op de locatie van voetbalvereniging SCP, daar staan de inwoners wat neutraler in. Dat komt met name omdat er dan voor de voetbalvereniging een nieuwe locatie gezocht moet worden.

Leefbaarheid

Uit de participatie komt naar voren dat inwoners vinden dat er te weinig speel- en ontmoetingsvoorzieningen zijn in Puiflijk.

Voor leefbaarheid wordt aangegeven dat er in het hele dorp voldoende ruimte moet zijn voor groen, bomen, recreatieruimte en parkeergelegenheid. Sociale activiteiten is erg belangrijk. Naast de sociale leefbaarheid is aangegeven dat aanpassingen in de bebouwing van Puiflijk ook passend moet zijn in het huidige straatbeeld.

Basisschool ‘t Geerke

Inwoners zijn het erover eens dat de school toe is aan vernieuwing én te klein gaat zijn als de woningbouwplannen doorgaan. Een groep wil graag een verbouwing, een andere groep inwoners ziet het liefste een nieuw gebouw waar ook BSO en peuterspeelzaal in komen.

Men ziet graag dat de buitenruimte ook open is buiten schooltijden en in het weekend.

Klimaatverandering

Inwoners van Puiflijk zijn bereid te helpen bij maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit willen ze vooral doen door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van huizen en te zorgen voor meer groen.

Overlast

Er wordt niet veel geluidsoverlast ervaren in Puiflijk. De overlast die er wel is, komt vooral door het verkeer op de Maas en Waalweg.

Verkeersoverlast is er wel, met name de Kerkstraat en Koningsweg worden hier genoemd.

Dorps karakter

Als plekken die aangepakt moeten worden om de woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken worden genoemd: omgeving De Lier en De Lier zelf, de Oude Toren en de Terp en omgeving Mulders. Ook de school en het schoolplein worden genoemd. Behoud van het dorpse karakter is voor veel inwoners erg belangrijk.

Vervolg

Hieronder vindt u alle resultaten. Wanneer de Integrale Aanpak Puiflijk klaar is en naar de gemeenteraad gestuurd wordt, laten we dit weten.

Resultaten participatietraject Integrale Aanpak Puiflijk (PDF, 1.6 MB)

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, stuurt u dan een mailtje naar de projectgroep: puiflijk@druten.nl