Lees pagina voor

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Druten het hoogste orgaan van de gemeente. De gemeenteraad heeft 3 hoofdtaken:

Volksvertegenwoordiging

De raad vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Druten. Om de bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen onderhouden de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook worden bewoners actief uitgenodigd om hun mening te laten horen en zelf met initiatieven te komen. Op deze manier kunnen de raadsleden de belangen goed afwegen bij het nemen van besluiten.

Bepalen hoofdlijnen beleid

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad neemt tijdens de raadsvergaderingen besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden het recht van initiatief. Dit betekent dat ieder raadslid zelf voorstellen mag indienen, waar de raad vervolgens over kan stemmen.

Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen.