Lees pagina voor

Asielzoekers en statushouders

De gemeenten Wijchen en Druten bieden samen locaties aan voor de opvang van vluchtelingen. Door samen op te trekken kunnen zij zorgen voor een goede opvang van de verschillende doelgroepen.  Druten zorgt voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers. En voor woonruimte voor extra statushouders. In Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen aan de Teersdijk.

Crisisnoodopvang in Druten

Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt verandert steeds en is slecht voorspelbaar. Hierdoor blijft er ook behoefte aan crisisnoodopvang. Dit is kortdurende opvang. Deze wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn.
Gemeente Druten gaat zorgen voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers. Dat doet zij ook, als dit in de komende vijf jaar opnieuw nodig is.

Huisvesting statushouders in Druten

Er verblijven op dit moment veel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra en opvanglocaties. Gemeenten moeten zorgen voor meer passende woonruimte voor statushouders. Het aantal statushouders per gemeente is vastgelegd in een taakstelling.
Gemeenten Druten en Wijchen zien het asielvraagstuk als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben zij afgesproken dat Druten de komende vijf jaar zorgt voor woonruimte voor 25 statushouders van de taakstelling van Wijchen. Hieronder vallen ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Asielzoekerscentrum in Wijchen

In het asielzoekerscentrum (azc) aan de Teersdijk komen de vluchtelingen die Druten en Wijchen gezamenlijk gaan opvangen in lijn met de Spreidingswet. De gemeente Wijchen verwacht dat het nog ongeveer een jaar duurt voordat het azc klaar is. Het COA regelt de opvang en begeleiding zodra het azc open is. Het azc blijft in elk geval vijf jaar. Na vijf jaar bekijkt de gemeente of dit verlengd wordt met nog eens vijf jaar. Dit bespreekt de gemeente dan met alle betrokkenen. Daarna kunnen arbeidsmigranten, starters of andere mensen tijdelijk onderdak krijgen. De gemeente heeft als eerste de direct omwonenden geïnformeerd over de komst van het azc.

Waarom samenwerken met Wijchen?

De gemeenten Wijchen en Druten bieden samen locaties aan voor de opvang van vluchtelingen. Door een evenwichtige samenwerking kunnen wij zorgen voor een goede opvang van de verschillende doelgroepen. In Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen aan de Teersdijk. Druten zorgt voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers én voor woonruimte voor extra statushouders.
De asielzoekerscentra zitten overvol. Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen. We willen bijdragen aan een betere opvang van asielzoekers in ons land. Buiten slapen zoals afgelopen zomer in Ter Apel moeten we echt voorkomen. Daarom werkt de regering aan een nieuwe wet. Volgens deze Spreidingswet moet elke gemeente onderdak gaan bieden aan asielzoekers. Wij willen zelf de regie houden. Daarom bieden we nu locaties aan bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zo kunnen we zelf bepalen welke locaties wij het meest geschikt vinden.

Waarom is gekozen voor het azc in Wijchen?

Het azc komt in de gemeente Wijchen omdat Wijchen een locatie heeft die voldoet aan alle eisen. Omdat Wijchen ruim twee keer zo groot is als Druten, neemt Wijchen de verantwoordelijkheid voor een azc. We hebben gekozen voor 1 azc in Wijchen (in plaats van twee kleinere in beide gemeenten), omdat het COA het volledige beheer op zicht neemt vanaf een aantal van 300 personen. Ook vraagt één azc minder van onze samenwerkingspartners. Denk aan onderwijs, zorg en politie.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die, bijvoorbeeld door oorlog in hun land, vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land.

Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland, worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Het COA heeft te weinig opvangplekken, omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is. En omdat te weinig statushouders kunnen verhuizen van de azc’s naar woningen door de krapte op de woningmarkt. Om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om asielzoekers op te kunnen vangen, worden er naast de azc’s extra opvanglocaties ingericht: de tijdelijke noodopvang. Daarnaast is er de crisisnoodopvang. Dit is kortdurende opvang van asielzoekers in accommodaties die het Rijk normaal inzet voor burgeropvang bij incidenten, rampen of crises. Denk aan sporthallen of tentenkampen.

Zijn er geen andere locaties beschikbaar voor vluchtelingen?

De asielzoekerscentra zitten overvol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. De belangrijkste reden is echter het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 12.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra, die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten. Maar die zijn er niet of onvoldoende. Daarom is het COA druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties.

Om welke mensen gaat het? En waar komen ze vandaan?

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten; volwassenen, kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend.

Hoe zit het met de kosten?

Gemeenten krijgen van het Rijk de kosten voor de opvang van statushouders en asielzoekers gecompenseerd.

Waarom crisisnoodopvang in Druten?

Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt verandert steeds en is slecht voorspelbaar. Hierdoor blijft er ook behoefte aan crisisnoodopvang. Dit is kortdurende opvang. Deze wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn.
Gemeente Druten gaat zorgen voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers. Dat doet zij ook, als dit in de komende vijf jaar opnieuw nodig is.

Waar komt de crisisnoodopvang in de gemeente?

We onderzoeken op dit moment locaties en mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend is, informeren we eerst de gemeenteraad, de directbetrokkenen en omwonenden.

Hoe lang blijft de crisisnoodopvang?

Crisisnoodopvang wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn, om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Deze wordt daarom zo kort mogelijk ingezet.

Wat betekent 25 extra statushouders in vijf jaar voor Druten?

Dat de taakstelling voor Druten met ongeveer 20% wordt verhoogd (ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen jaren).

Waar gaan de statushouders wonen?

We zijn hierover in gesprek met de woningcorporaties. We hebben al afspraken met woningcorporatie Woonwaarts voor het bouwen van 50 flexwoningen in gemeente Druten. We bekijken samen met hen of we dit aantal kunnen verhogen.
Deze flexwoningen zijn bedoeld voor statushouders, starters en andere mensen die tijdelijk een woning nodig hebben.

Hoe zit het met de huisvesting van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen?

Naast statushouders is er een kwetsbare groep van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Ook voor hen is er te weinig huisvesting. Deze groep vraagt om een beschermde woonomgeving met begeleiding om in te burgeren. We zien het huisvesten van amv’s ook als een onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We onderzoeken op dit moment locaties en mogelijkheden voor deze groep. Zodra hier meer over bekend is, informeren we eerst de gemeenteraad, de directbetrokkenen en omwonenden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?