Lees pagina voor

Principeverzoek

U kunt bouwplannen hebben die niet passen binnen het bestemmingsplan. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niet kan of wil meewerken aan uw plan. U kunt een principeverzoek indienen. Zo komt u te weten of de gemeente wil meewerken aan het plan.

Wat moet u doen?

Uit uw aanvraag moet duidelijk naar voren komen waarom uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover uw plannen staat. Een plan voor nieuwe woningen, toetsen wij aan de hand van het Toetsingskader voor woningbouwinitiatieven.

Met het besluit op het principeverzoek kunt u bepalen of u de plannen verder uit gaat werken.

Aanvraag principeverzoek eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Let op! Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u eHerkenning op niveau 3 nodig.

Wat heeft u nodig?

In het aanvraagformulier staat welke informatie de gemeente nodig heeft om een besluit te nemen. Wat bent u van plan en waarom? Wat gaat de omgeving daarvan merken? Wat is de toegevoegde waarde?

U stuurt minimaal de volgende bijlagen mee:

Als het gaat om woningbouw van meerdere woningen ook:

Gemeente Druten heeft voor woningbouw een toetsingskader opgesteld. Onder punt 7.3 bijlage twee vindt u het toetsingskader woningbouwinitiatieven (Deze link gaat naar een externe website).

Wat kost het?

Voor de behandeling van een principeverzoek betaalt u een legesbedrag van € 412,00. Heeft de gemeente uw principeverzoek ontvangen? Dan sturen wij u een ontvangt u rekening. Na betaling van de leges behandelen wij uw principeverzoek.

Vragen?

Heeft u een vraag over het principeverzoek of behoefte aan een vrijblijvend verkennend gesprek? Mail uw vraag dan met een korte toelichting en uw gegevens naar intake@drutenwijchen.nl. We nemen dan via de mail of telefonisch contact met u op.

Meer informatie

Uw principeverzoek wordt getoetst en vervolgens voorgelegd aan het college van B&W. Na afloop weet u of het college van B&W in principe bereid is mee te werken aan uw plan en welke belemmeringen of knelpunten er mogelijk spelen.

Een principeverzoek heeft een aantal voordelen:

Toetsingskader woningbouwinitiatieven

In september 2021 stemde de gemeenteraad in met het toetsingskader voor woningbouwinitiatieven. Hiermee zorgen we dat woningbouwplannen passen binnen de woningbouwbehoefte voor nu en op lange termijn. Nieuwe woningbouwinitiatieven worden getoetst aan het toetsingskader. Mede op basis van het toetsingskader bepaalt het college welke projecten wel of geen doorgang krijgen.

Hoe lang duurt het

Wij streven er na om binnen 8 tot 12 weken een besluit te nemen op uw verzoek. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Zodra het college een besluit heeft genomen hoort u dat van ons. Soms zijn er aanvullende gegevens nodig om een goede afweging te maken. De beslistermijn kan hierdoor langer worden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunt u geen bezwaar maken.

Overgangsfase tot invoering Omgevingswet

U heeft nu 1 jaar de tijd om een procedure aan te vragen na het besluit op uw principeverzoek. Op voorwaarde dat het beleid, wet- en regelgeving niet veranderen. Wij verwachten dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in gaat. Dan veranderen ook de ruimtelijke procedures. Het op dit moment niet duidelijk welke procedure u moet voeren voor uw plan. Daarom heeft u nu 18 maanden de tijd om een procedure aan te vragen. Op 1 november 2022 behandeld de Eerste Kamer de omgevingswet. Pas dan weten wij zeker of de omgevingswet inderdaad op 1 juli 2023 in gaat. Dan kunnen wij u infomeren over de ruimtelijke procedure die nodig is om uw plan uit te voeren. Als u binnen 18 maanden geen ruimtelijke plan indient, vervalt het principebesluit.