Lees pagina voor

Vooroverleg

Vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen.

Haalbaarheid van uw initiatief onderzoeken

Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen? Kijkt altijd eerst op Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) en doe de vergunning check. U kunt dan vaststellen of het vergunning vrij kan of dat een vergunning nodig is. Als een vergunning nodig is kunt u zelf het bestemmingsplan bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) om te zien of uw initiatief past binnen de regels opgenomen voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van uw perceel.

Vooroverleg

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven is het misschien verstandig om eerst uw initiatief te laten toetsen op haalbaarheid. Dit vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. In de bijlagen bij uw aanvraag vooroverleg, voegt u onder andere de relevante tekeningen toe (van de bestaande en nieuwe: situatie, gevels, plattegrond, doorsnede, constructie en gebruik).

Wat moet u doen?

Aanvragen vooroverleg met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u eHerkenning op niveau 3 nodig.

Wat kost het?

De kosten van het vooroverleg zijn € 171,15. 

Bestemmingsplan, afwijking met een vergunning

Wanneer uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, dan kan de gemeente bekijken of er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Ook dit verzoek kunt u aanvragen via de knop vooroverleg. Als de gemeente wil afwijken van het bestemmingsplan, dan kan daarna in veel gevallen met een eenvoudige procedure een omgevingsvergunning worden verleend. Ook aan deze procedure zijn legeskosten verbonden.

Welstand

De welstandseisen hebben betrekking op de architectonische kwaliteiten van het bouwplan en de omgeving. Een plan zal in de eerste plaats altijd moeten voldoen aan het bestemmingsplan of de gemeente moet daarvan willen afwijken. Het plan kan daarna worden voorgelegd aan de adviseur Welstand.

U kunt zelf al nagaan of uw initiatief voldoet aan de welstandseisen door voor uw perceel te kijken in de Welstandsnota Druten (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt eventueel ook een verzoek indienen om uw initiatief te laten toetsen aan de welstandseisen. Ook dit verzoek kunt u aanvragen via de knop vooroverleg. Aan deze procedure zijn legeskosten verbonden.

Grotere ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplanwijziging

Grotere ruimtelijke ontwikkeling, bestemmingsplanwijziging Voor grotere ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat zijn plannen waarvoor niet met een eenvoudige procedure afgeweken kan worden van het bestemmingsplan.  Als de gemeente positief tegenover uw initiatief staat zal er ook een principetoestemming aan het College van B&W worden gevraagd. Als het college aan uw plan medewerking wil verlenen dan kan hierna een procedure worden opgestart om een bestemmingsplan op te stellen. Dit bestemmingsplan zal ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de pagina principeverzoek leest u meer over het indienen van een principeverzoek.

Hoe lang duurt het?

We proberen u binnen 5 weken een reactie te geven of we kunnen meewerken aan uw verzoek. Soms duurt het langer dan 5 weken. Dan laten we dat aan u weten.

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.